Parth yr Athro

Mae addysg entrepreneuriaeth yn rhan hanfodol o’r cwricwlwm cynradd ac mae llawer o’r gweithgareddau dosbarth yn darparu cyfleoedd i blant gymhwyso’u sgiliau entrepreneuriaeth mewn dulliau cyffrous ac ymarferol. Bydd cymryd rhan yn y gystadleuaeth genedlaethol yn helpu’ch disgyblion i ddatblygu’n Griw Mentrus ac i:

 • allu meddwl am eu cryfderau arbennig, eu diddordebau a’u dyheadau penodol eu hunain;
 • feithrin agwedd ‘gallaf wneud hynny’ a’r egni i wireddu syniadau;
 • fod yn fedrus wrth ymdopi â phobl, wrth ddylanwadu, negydu ac wrth gyfrannu at ddull tîm o fynd ati;
 • fod yn greadigol, yn arloesol a datrys problemau yn ddychmygus.

Yn hollbwysig, byddan nhw’n gallu disgrifio sut maen nhw wedi datblygu a defnyddio eu sgiliau entrepreneuriaeth a’r rheswm pam fod y nodweddion hyn mor bwysig. Nod canolog y gystadleuaeth gynradd genedlaethol ydy annog ysgolion i gydnabod ac adeiladu ar eu harferion da sydd eisoes yn bodoli. Lluniwyd adnoddau’r gystadleuaeth a’r deunydd cymorth i ategu’r gwaith yr ydych eisoes yn ei wneud i annog eich disgyblion i ymddwyn mewn modd entrepreneuraidd.

Bydd y gweithgareddau’n gwella’r dysgu ar draws y cwricwlwm, yn helpu eich disgyblion i gymhwyso’u sgiliau llythrennedd rhifedd i sefyllfaoedd go wir. Felly i helpu gyda chynllunio’r cwricwlwm, mae pob gweithgaredd dysgu’r gystadleuaeth â chysylltiad â’r canlynol:

 • Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd
 • Fframwaith y Cyfnod Sylfaen ar gyfer Dysgu Plant yng Nghymru
 • Gofynion pwnc y Cwricwlwm Cenedlaethol
 • ABCh, TGCh a’r Cwricwlwm Cymreig
 • nodweddion entrepreuriaeth ACPT.

Lluniwyd gweithgareddau entrepreneuriaeth y gystadleuaeth fel y gellid eu hintegreiddio yn y cwricwlwm yn y modd mwyaf priodol i gwrdd ag anghenion eich ysgol. Mae’r pwyslais ar hyblygrwydd, a fydd yn eich galluogi i ddefnyddio’r deunyddiau sy’n matsio’ch gofynion addysgu penodol chi ac i ategu’ch adnoddau. Bydd syniadau a gweithgareddau’r gystadleuaeth yn helpu’ch disgyblion,o oedran cynnar i ddatblygu’r hyder a’r egni i roi eu syniadau entrepreneuaridd ar waith a gwireddu eu huchelgeisiau a’u dyheadau yn gyflawniadau go wir.

Mae’r Criw Mentrus wedi’i seilio ar fodel  entrepreneuriaeth ACPT, pedair nodwedd allweddol ymddygiad entrepreneuraidd:

 • Agwedd: deall eich hun a’ch cymhelliad, gosod a chyflawni eich amcanion.
 • Creadigedd: Cynhyrchu syniadau, datrys problemau a chreu cyfleoedd
 • Perthynas: Mynegi safbwyntiau a syniadau, gwerthfawrogi safbwyntiau eraill, a chyd-weithio ag eraill.
 • Trefniadaeth: Y gallu i wneud penderfyniadau a chyflawni amcanion

CYMORTH I’R CWRICWLWM

Astudiaethau Achos
Cyfnod Sylfaen

Cyfnod Allweddol 2