Cyswllt Noddwr

Diolch i’n noddwr, NatWest Cymru.  Dysgwch pam maen nhw’n cefnogi’r Criw  Mentrus, a’r gefnogaeth maen nhw’n gallu ei chynnig i athrawon, disgyblion a rhieni yma.

MoneySense+Enterprise_Sept2017

Noddwr Cysylltiadau â’r Cwricwlwm

Ymgynghorwyr addysg arbenigol yw Impact School Improvement Ltd sy’n credu mewn cael effaith ar ganlyniadau disgyblion. Darparwn gefnogaeth i uwch arweinwyr, athrawon a staff cymorth godi safonau mewn Llythrennedd a Rhifedd a mynd i’r afael â gofynion cwricwlwm newydd Cymru fel y’u hamlinellwyd yn Adolygiad Donaldson. Credwn mewn dysgu trylwyr a defnyddiwn nodiadau braslun i gefnogi disgyblion i feistroli sgiliau ar draws y cwricwlwm.

Mae Impact yn helpu ysgolion i nodi meysydd y cwricwlwm newydd y mae angen iddynt eu datblygu ymhellach, fel creu dysgwyr sy’n ‘Gyfranwyr mentrus, creadigol’. Cystadleuaeth y Criw Mentrus yw’r cyfle perffaith i ysgolion arddangos y gwaith maent wedi bod yn ei wneud i fynd i’r afael â’r cwricwlwm newydd a pharatoi dysgwyr am alwadau bywyd fel oedolion yn yr 21ain Ganrif.

enquiries@impact.wales
Dilynwch ni @ImpactWales
Ffôn. 07817 752172

Noddwr Gwobr ECO

Ni yw Cadwch Gymru’n Daclus – yr elusen sy’n gweithio ledled Cymru i amddiffyn ein hamgylchedd am y presennol a’r dyfodol.

Gwyddom fod amgylchedd o ansawdd da yn bwysig i bobl a bod ei fuddion yn gallu cael effaith fawr ar ein cymunedau, iechyd a lles a’r economi.

Gweithredwn i wneud gwahaniaeth positif ac mae ein gwaith yn amrywio ymhell ac yn eang! Darparwn waith ymarferol, addysg amgylcheddol, hyfforddiant, gwasanaethau busnes ac atebion amgylcheddol ledled Cymru.

Helpwn i bennu’r safonau’n uchel ar gyfer parciau, traethau, marinas a thwristiaeth yng Nghymru trwy ein hamrediad o wobrau ag achrediad rhyngwladol yn ogystal â bod yn arbenigwyr polisi ac ymchwil yn ein maes.

Gwnawn hyn i gyd am un rheswm – ein gweledigaeth yw Cymru brydferth mae pawb yn gofalu amdani ac y caiff pawb ei mwynhau.

Mae may na 90% o ysgolion yn cymryd rhan yn ein rhaglen Eco-Ysgolion Rhyngwladol yng Nghymru. Eleni rydym wrth ein bodd i annog ysgolion i ymgeisio yng nghystadleuaeth Y Criw Mentrus, gan ofyn iddyn nhw amlygu’r gwaith mentrus ardderchog maen nhw’n ei wneud. Byddwn yn rhannu gweithgareddau ysbrydoledig Eco Enterprise gyda’n rhwydwaith eang ac edrych ymlaen at y greadigaeth a’r ysbrydoliaeth mae ein disgyblion bob amser yn eu cynhyrchu.

Ewch i’n gwefan i weld amrywiaeth ein gwaith

www.keepwalestidy.cymru/cy

https://www.keepwalestidy.cymru/Pages/Site/cy/Category/eco-sgolion

Noddwr y Rownd Derfynol Ranbarthol

Yn Fferm Folly cewch chi ymweld â mwy na 750 o anifeiliaid yn ein sw a dod yn agos at ffrindiau blewog a phluog y buarth yn ein sgubor. Dewiswch o blith 16 o reidiau gwahanol yn ein cae ffair o’r oes a fu, neu fwynhau’r wyth man chwarae anturus.

Wedi ennill ‘Diwrnod gorau allan yng Nghymru’, mae 120 erw o hwyl gennyn ni felly mae yna rywbeth at ddant pawb a does dim ots ydy’r tywydd yn sych neu’n wlyb, yn dwym neu’n oer gan fod 50% o’n hatyniadau dan orchudd gan gynnwys ein cae ffair bendigedig o’r oes a fu.

Gwyddon ni fod pawb yn y teulu yn hoffi gwneud pethau gwahanol a bod eich amser gyda’ch gilydd yn werthfawr. Felly yma yn Fferm Folly fe welwch bedwar atyniad mawr i gyd yn yr un lle a chi sy’n cael dewis eich antur eich hun – sw, sgubor, cae ffair, chwarae. Beth wnaiff eich diwrnod perffaith chi?

Ewch i www.folly-farm.co.uk am fwy o wybodaeth…

Noddwr y Rownd Derfynol Ranbarthol

Mae Ynni Niwclear Horizon yn bwriadu adeiladu atomfa newydd ar Ynys Môn, gan ddarparu 850 o swyddi ansawdd uchel am y tymor hir.  Caiff ein rhaglen ‘Futures’ mewn ysgolion ledled Gogledd Cymru, i ysbrydoli a chysylltu pobl ifanc â phynciau STEM wrth i ni ddechrau creu gweithlu ein dyfodol. Rydym ni eisoes wedi ymrwymo i hyn gyda chyfanswm o 21 o brentisiaid erbyn hyn yn hyfforddi, gan ennill y sgiliau a’r profiad bydd arnynt eu hangen i gefnogi gwaith adeiladu a gweithredu atomfa Wylfa Newydd.

Noddwr Gweithdai

Letterbox Lab
Mae gwyddoniaeth yn ddieithr, yn anniben ac yn hwyl i chwarae gyda hi! Mae Letterbox Lab rhoi’r holl fodd i rieni droi eu cartrefi’n labordai. Mae ein cyfres o becynnau gwyddoniaeth maint twll llythyrau yn cynnwys popeth mae arnoch chi ei angen (ac eithrio sinc y gegin), ynghyd â llyfrynnau cyfarwyddiadau lliw llawn ac adnoddau ar-lein i ysbrydoli a diddori plant 6+ oed gyda phopeth o enfysau a ddeinosoriaid.