Cyswllt Noddwr

Diolch i’n noddwr, NatWest Cymru.  Dysgwch pam maen nhw’n cefnogi’r Criw  Mentrus, a’r gefnogaeth maen nhw’n gallu ei chynnig i athrawon, disgyblion a rhieni yma.

MoneySense+Enterprise_Sept2017

Noddwr y Rownd Derfynol Genedlaethol

Rydym ni’n brifysgol fyd-eang â’n gwreiddiau yng Nghymru sy’n cynnig addysg â ffocws ymarferol a phroffesiynol ers 1865. Mae ein gweledigaeth yn dwysáu’r ymrwymiad hwn at addysg, ymchwil ac arloesi a gynhelir mewn partneriaeth â’n myfyrwyr, llywodraethau, busnes a diwydiant ac yn cynnig buddion pendant i unigolion, cymdeithas a’r economi.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gan bob myfyriwr y cyfle i gyflawni eu potensial llawn i gyfrannu’n eithriadol fel graddedigion at eu cenhedlaeth hwy a chenedlaethau’r dyfodol trwy dwf economaidd cynaliadwy a chydlyniant cymdeithasol ar gyfer ein dinas, Cymru a’r byd ehangach.

Noddwr Cysylltiadau â’r Cwricwlwm

Ymgynghorwyr addysg arbenigol yw Impact School Improvement Ltd sy’n credu mewn cael effaith ar ganlyniadau disgyblion. Darparwn gefnogaeth i uwch arweinwyr, athrawon a staff cymorth godi safonau mewn Llythrennedd a Rhifedd a mynd i’r afael â gofynion cwricwlwm newydd Cymru fel y’u hamlinellwyd yn Adolygiad Donaldson. Credwn mewn dysgu trylwyr a defnyddiwn nodiadau braslun i gefnogi disgyblion i feistroli sgiliau ar draws y cwricwlwm.

Mae Impact yn helpu ysgolion i nodi meysydd y cwricwlwm newydd y mae angen iddynt eu datblygu ymhellach, fel creu dysgwyr sy’n ‘Gyfranwyr mentrus, creadigol’. Cystadleuaeth y Criw Mentrus yw’r cyfle perffaith i ysgolion arddangos y gwaith maent wedi bod yn ei wneud i fynd i’r afael â’r cwricwlwm newydd a pharatoi dysgwyr am alwadau bywyd fel oedolion yn yr 21ain Ganrif.

enquiries@impact.wales
Dilynwch ni @ImpactWales
Ffôn. 07817 752172

Noddwr Gwobr ECO

Ni yw Cadwch Gymru’n Daclus – yr elusen sy’n gweithio ledled Cymru i amddiffyn ein hamgylchedd am y presennol a’r dyfodol.

Gwyddom fod amgylchedd o ansawdd da yn bwysig i bobl a bod ei fuddion yn gallu cael effaith fawr ar ein cymunedau, iechyd a lles a’r economi.

Gweithredwn i wneud gwahaniaeth positif ac mae ein gwaith yn amrywio ymhell ac yn eang! Darparwn waith ymarferol, addysg amgylcheddol, hyfforddiant, gwasanaethau busnes ac atebion amgylcheddol ledled Cymru.

Helpwn i bennu’r safonau’n uchel ar gyfer parciau, traethau, marinas a thwristiaeth yng Nghymru trwy ein hamrediad o wobrau ag achrediad rhyngwladol yn ogystal â bod yn arbenigwyr polisi ac ymchwil yn ein maes.

Gwnawn hyn i gyd am un rheswm – ein gweledigaeth yw Cymru brydferth mae pawb yn gofalu amdani ac y caiff pawb ei mwynhau.

Mae may na 90% o ysgolion yn cymryd rhan yn ein rhaglen Eco-Ysgolion Rhyngwladol yng Nghymru. Eleni rydym wrth ein bodd i annog ysgolion i ymgeisio yng nghystadleuaeth Y Criw Mentrus, gan ofyn iddyn nhw amlygu’r gwaith mentrus ardderchog maen nhw’n ei wneud. Byddwn yn rhannu gweithgareddau ysbrydoledig Eco Enterprise gyda’n rhwydwaith eang ac edrych ymlaen at y greadigaeth a’r ysbrydoliaeth mae ein disgyblion bob amser yn eu cynhyrchu.

Ewch i’n gwefan i weld amrywiaeth ein gwaith

www.keepwalestidy.cymru/cy

https://www.keepwalestidy.cymru/Pages/Site/cy/Category/eco-sgolion

Noddwr y Rownd Derfynol Ranbarthol

Mae Neuadd y Gweithwyr Blaenafon yn Gwmni Elusennol di-elw. Mae amrediad eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau’n cael eu cynnal yn y Neuadd, a agorwyd ym 1895. Mae Awditariwm 350 o seddi yn ogystal â Sinema 4k 70 sedd.

Noddwr y Rownd Derfynol Ranbarthol

Yn Fferm Folly cewch chi ymweld â mwy na 750 o anifeiliaid yn ein sw a dod yn agos at ffrindiau blewog a phluog y buarth yn ein sgubor. Dewiswch o blith 16 o reidiau gwahanol yn ein cae ffair o’r oes a fu, neu fwynhau’r wyth man chwarae anturus.

Wedi ennill ‘Diwrnod gorau allan yng Nghymru’, mae 120 erw o hwyl gennyn ni felly mae yna rywbeth at ddant pawb a does dim ots ydy’r tywydd yn sych neu’n wlyb, yn dwym neu’n oer gan fod 50% o’n hatyniadau dan orchudd gan gynnwys ein cae ffair bendigedig o’r oes a fu.

Gwyddon ni fod pawb yn y teulu yn hoffi gwneud pethau gwahanol a bod eich amser gyda’ch gilydd yn werthfawr. Felly yma yn Fferm Folly fe welwch bedwar atyniad mawr i gyd yn yr un lle a chi sy’n cael dewis eich antur eich hun – sw, sgubor, cae ffair, chwarae. Beth wnaiff eich diwrnod perffaith chi?

Ewch i www.folly-farm.co.uk am fwy o wybodaeth…

Noddwr y Rownd Derfynol Ranbarthol

Theatr â 548 o seddi yng nghalon y Canolbarth sy’n dangos rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn. Mae theatr Hafren hefyd yn cynnig cyfleusterau cynadledda, gyda’i lleoliad delfrydol yng nghanol Cymru.

Noddwr y Rownd Derfynol Ranbarthol

Ffurfiwyd Grŵp Colegau NPTC yn 2013 yn dilyn uno Coleg Castell-nedd Port Talbot a Choleg Powys; mae’n un o ddarparwyr Addysg Bellach mwyaf Cymru gan gwmpasu 30 y cant o ehangdir y wlad gyda chyfanswm o naw campws sy’n ymestyn o dde i ogledd Cymru.

P’un a ydych chi’n gadael yr ysgol, yn ymddiddori mewn cyrsiau lefel gradd, eisiau astudio’n rhan-amser i wella’ch rhagolygon swydd, neu eisiau dysgu er difyrrwch yn unig, rydym eisiau i chi wybod beth sy’n gwneud Grŵp Colegau NPTC yn lle mor braf i astudio.

Credwn mai cymwysterau a hyfforddiant yw’r allwedd i lawer o lwybrau gyrfa proffidiol. Wrth gynnig un o’r amrediadau ehangaf o gyrsiau â’u ffocws ar yrfa, ynghyd â’n staff addysgu cymwys iawn sydd â chyfoeth o wybodaeth o ddiwydiant wrth law, bydd Grŵp Colegau NPTC yn agor y drws i ddyfodol llwyddiannus a gwerthfawr.

Noddwr y Rownd Derfynol Ranbarthol

Mae Ynni Niwclear Horizon yn bwriadu adeiladu atomfa newydd ar Ynys Môn, gan ddarparu 850 o swyddi ansawdd uchel am y tymor hir.  Caiff ein rhaglen ‘Futures’ mewn ysgolion ledled Gogledd Cymru, i ysbrydoli a chysylltu pobl ifanc â phynciau STEM wrth i ni ddechrau creu gweithlu ein dyfodol. Rydym ni eisoes wedi ymrwymo i hyn gyda chyfanswm o 21 o brentisiaid erbyn hyn yn hyfforddi, gan ennill y sgiliau a’r profiad bydd arnynt eu hangen i gefnogi gwaith adeiladu a gweithredu atomfa Wylfa Newydd.

Noddwr Gweithdai

Letterbox Lab
Mae gwyddoniaeth yn ddieithr, yn anniben ac yn hwyl i chwarae gyda hi! Mae Letterbox Lab rhoi’r holl fodd i rieni droi eu cartrefi’n labordai. Mae ein cyfres o becynnau gwyddoniaeth maint twll llythyrau yn cynnwys popeth mae arnoch chi ei angen (ac eithrio sinc y gegin), ynghyd â llyfrynnau cyfarwyddiadau lliw llawn ac adnoddau ar-lein i ysbrydoli a diddori plant 6+ oed gyda phopeth o enfysau a ddeinosoriaid.

Noddwr Gweithdai

Cwmni Cymreig yw Crime Solvers Ltd sy’n cyflwyno gweithdai am wyddoniaeth fforensig ac Ymchwilio i Safleoedd Trosedd (CSI) i ysgolion ledled de Cymru. Mae pob gweithdy yn galluogi plant i weithio’n gydweithredol mewn timau i ymchwilio i efelychiadau o safleoedd trosedd gan ddefnyddio technegau ac offer gwirioneddol sy’n cael eu defnyddio gan ymchwilwyr go iawn. Mae’r broses yn ceisio datblygu sgiliau ym meysydd rhifedd, llythrennedd, datblygu syniadau a datrys problemau drwy gyfrwng achlysur difyr ac ysgogol sy’n procio’r meddwl.

Noddwr y wobr

Lleolir Sw Fynydd Cymru yn y Gogledd, ymhell uwchlaw Bae Colwyn gyda golygfeydd panoramig a thrawiadol; mae gerddi hardd yn gartrefi’r sw gadwraeth ofalgar hon. Crwydrwch y llwybrau coediog, ymlaciwch ar y llethrau glaswellt a threuliwch ddiwrnod hyfryd yn dysgu am lu o rywogaethau prin ac mewn perygl o Brydain ac o gwmpas y byd gan gynnwys Llewpardiaid Eira, Tsimpansïaid, Pandas Coch a Theigrod Sumatra!

Mwynhewch ein Gorymdaith Pengwyniaid, Cwrdd â’r Tsimpod, Rhaeadr yr Arth, Man Gwylio Lemyriaid, Terasau Himalaya Prytherch a’r Fferm Plant a llawer iawn mwy. Ymwelwch â ‘Charreg y Morlewod’ a gwyliwch ein Morlewod Califfornia yn cael eu hyfforddi. Mwynhewch Dir Antur y Jyngl cyffrous a helaeth a Maes Chwarae Antur Taith Tarzan. I’r sawl â gogwydd mwy technegol, ymwelwch â’n Canolfan Antur GWYLLT, lle cewch chi ymdrochi mewn cynefinoedd rhithwir a chwarae gemau addysgiadol gwych.

2018:

Ymwelwch â ni i weld ein Harddangosiad Himalaya, Uwchdir y Giboniaid a Phrofiad y Ganolfan Gyfryngau newydd. Am fwy o wybodaeth ewch i: www.welshmountainzoo.org

Mae’r Swyddfa Eiddo Deallusol yn enw weithredol ar Y Swyddfa Batentau