Trosolwg

Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i amddiffyn preifatrwydd yr holl ddata personol a busnes a geir oddi wrthych chi pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn esbonio pa wybodaeth gallwn ei chasglu oddi wrthych chi ac at ba ddibenion y caiff ei defnyddio. Drwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn rhoi’r cytundeb i’r arferion data a ddisgrifir yn y polisi hwn.

Mae’r wefan hon yn casglu data personol a busnes gyda’ch caniatâd chi yn unig, er enghraifft os byddwch yn cofrestru neu’n llenwi ffurflen. Ni chaiff unrhyw ddata personol neu fusnes ei gasglu oddi wrthych chi heb i chi wybod amdano.

Mae rhywfaint o wybodaeth am ddefnydd y we a gwybodaeth dechnegol yn cael ei chasglu yn y wefan hon i’n helpu i wella ein gwasanaeth i chi, ond nid yw hyn yn cynnwys unrhyw ddata personol.

Newidiadau i’r polisi hwn

Gallwn wneud newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg. Bydd newidiadau yn cael eu postio yma ac yn dod i rym ar unwaith. Drwy adolygu’r dudalen hon yn rheolaidd byddwch yn sicrhau eich bod bob amser yn ymwybodol o ba wybodaeth rydym ni’n ei chasglu, sut rydym ni’n ei defnyddio ac o dan ba amgylchiadau, os oes rhai, byddwn yn ei rhannu ag eraill.

 

  1. Pwy sy’n rheoli’r wefan hon?

Mae’r wefan hon yn cael ei rheoli gan Llywodraeth Cymru ar ran Gweinidogion Cymru (â’r brif swyddfa yn Adeiladau’r Goron, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ), fel safle ymgyrch o dan http://www.business.wales.gov.uk/cy

  1. Pa wybodaeth ydym ni’n ei chasglu a sut ydym ni’n ei defnyddio?

Yn dibynnu ar ba wasanaethau a ddefnyddiwch ar y wefan hon, mae’n bosibl y gofynnir am wybodaeth, neu y casglwn wybodaeth oddi wrthych chi fel yr esbonnir isod.

2.1 Gwybodaeth a rowch i ni

Wrth gofrestru

Rydym yn casglu ac yn prosesu data a ddarperwch at ddibenion penodol. Gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth a allai gynnwys gwybodaeth bersonol fel eich enw, cyfeiriadau e-bost, cyfeiriad post a rhif ffôn a gwybodaeth am eich sefydliad. Gofynnwn i chi ddarparu gwybodaeth wirioneddol yn unig. Peidiwch â chynrychioli’ch hun fel person neu sefydliad arall. Defnyddiwn y data hwn i roi’r wybodaeth, cynhyrchion neu wasanaethau rydych yn gofyn amdanynt oddi wrthym ni, i gyfathrebu â chi ac i’ch galluogi i hyrwyddo’ch gwasanaethau a manylion cyswllt chi gyda defnyddwyr eraill y wefan hon drwy hysbysiadau. Mae’n bosibl y cadwn gofnod o unrhyw gysylltiadau rhyngoch chi a ni.

 

Gallwn ddefnyddio’r wybodaeth a rowch (yn unol â’r uchod) at ddibenion cadw cofnodion, ystadegau neu ymchwil.

Cadwn yr wybodaeth a rowch fel partner neu wrth gofrestru am hysbysiadau (y cyfeirir atynt, ill dau, fel “defnyddiwr cofrestredig”) pan fydd y gyfraith yn mynnu hynny, am y cyfnod mae ei angen i ddarparu’r gwasanaeth neu’r wybodaeth rydych wedi gofyn amdanynt (gan gynnwys unrhyw gyfnod cadw a bennir gan y gyfraith neu gan bolisi’r llywodraeth), neu am y cyfnod y dewiswch storio gwybodaeth neu ganiatáu i ni gysylltu â chi os ydych wedi cofrestru gyda’r wefan hon.

Os ydych chi’n ddefnyddiwr cofrestredig, gallwn ddefnyddio’ch manylion i gynnig gwasanaethau wedi eu personoli neu leol, er mwyn rhoi gwybod i chi am newidiadau i’n gwasanaeth, i ofyn am eich barn a’n helpu i wella’n gwasanaethau.

2.2 Gwybodaeth am ddefnydd y wefan

Yn ogystal â’r wybodaeth a rowch i ni fel y nodir uchod, rydym yn derbyn ac yn storio amrediad o wybodaeth am ddefnydd y wefan pryd bynnag y defnyddiwch y wefan hon. Defnyddiwn hon i:

asesu effeithiolrwydd ymgyrchoedd marchnata

datblygu a chyflenwi gwasanaethau a gwybodaeth sy’n bodloni’ch anghenion chi orau

rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau, gwasanaethau a chynhyrchion y credwn y byddant yn berthnasol i chi, lle rydych wedi caniatáu i ni gysylltu â chi at ddibenion o’r fath

hysbysu panel Cynllun Gweithredu’r Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid (YES) am “beth sy’n digwydd” yng Nghymru a gyflenwir gan ein cyrff partner.

Mae gwybodaeth am ddefnydd y wefan yn cael ei chasglu gan ein gweinydd gwe a ffynonellau eraill gan gynnwys peiriannau chwilio, darparwyr gwasanaethau’r rhyngrwyd, technegau tagio tudalennau gan gynnwys JavaScript, a chwcis. Defnyddiwn gyfeiriadau IP i ddadansoddi tueddiadau a thracio symudiadau defnyddwyr. Nid yw cyfeiriadau IP yn gysylltiedig gwybodaeth bersonol y mae modd ei hadnabod.

Mae’r math o wybodaeth am ddefnydd y wefan a gasglwn yn ystod eich ymweliadau â’r wefan hon yn cynnwys, er enghraifft y dyddiad a’r amser, y tudalennau yr edrychwyd arnynt neu y chwiliwyd amdanynt, cyhoeddiadau a archebwyd, canllawiau a argraffwyd, offer a ddefnyddiwyd, tanysgrifiadau ac atgyfeiriadau a wnaed, rhywfaint o wybodaeth wedi’i byrhau am godau post neu godau ardal ffôn a gofnodir ar ffurflenni (ni fudd modd olrhain hyn yn ôl i chi) a gwybodaeth arall mewn perthynas â’ch gweithgarwch pori ar y wefan hon. Pan fyddwch yn ddefnyddiwr cofrestredig y wefan hon ac wedi mewngofnodi, mae’n bosibl y casglwn wybodaeth am ddefnydd y wefan i’n galluogi i lunio proffil demograffig. Gallwn ddefnyddio gwybodaeth am ddefnydd y wefan i greu data ystadegol am ddefnydd y wefan hon hefyd. Yna gallwn ddefnyddio neu ddatgelu’r data ystadegol hwn i eraill at ddibenion marchnata a datblygiad strategol, ond ni chaiff unrhyw unigolion eu hadnabod mewn data ystadegol o’r fath.