Trosolwg O’r Gystadleuaeth

Nod y gystadleuaeth ydy datblygu sgiliau ACPT mewn plant: Agwedd, Creadigedd, Perthynas a Threfniadaeth. Bydd cynnig tystiolaeth o’r sgiliau hyn yn eich cynnig yn ystyriaeth allweddol.

Rhaid i gais cystadleuaeth yr ysgol, ar gyfer pob ystod oedran, arddangos bod y disgyblion yn deall sut a pham bod eu busnes wedi perfformio fel y gwnaeth.

Yn benodol, rhaid i bob cais ysgol gynnwys deunyddiau wedi ei gynhyrchu gan ddisgyblion i egluro:

1. Enw a disgrifiad o’r gweithgaredd menter

2. Pa sgiliau wnaethon nhw ddatblygu a’u defnyddio, yn benodol gysylltiedig â sgiliau ACPT:

  • Agwedd: deall eich hun a’ch cymhelliad, gosod a chyflawni eich amcanion.
  • Creadigedd: Cynhyrchu syniadau, datrys problemau a chreu cyfleoedd
  • Perthynas: Mynegi safbwyntiau a syniadau, gwerthfawrogi safbwyntiau eraill, a chyd-weithio ag eraill.
  • Trefniadaeth: Y gallu i wneud penderfyniadau a chyflawni amcanion

3. Pam mae’r disgyblion yn meddwl y dylen nhw ennill y gystadleuaeth – gallai hyn gynnwys:

  • Pam dewison nhw eu gweithgaredd menter?
  • Sut gwnaethon nhw gael manteision personol wrth gymryd rhan?
  • Gyda phwy wnaethon nhw weithio e.e. busnesau/entrepreneuriaid lleol?
  • Beth aeth yn dda a beth fydden nhw am ei newid y tro nesaf?
  • Tystiolaeth o’r elw a gafodd ei greu
  • Mae cyfle hefyd i lwytho uchafswm o 4 delwedd o’r prosiect fel rhan o’r cais

Gall y cais gael ei gyflwyno ar-lein neu cewch chi lawrlwytho’r ffurflen gais a’i phostio atom ni yn:

Prospects Cazbah
15 Cwrt Neifion,
Ffordd y Cefnffor,
Bae Caerdydd,
Caerdydd
CF24 5PJ

Y cyfan rydyn ni’n ei ddymuno ydy ei fod yn cwrdd â’r meini prawf uchod a’i fod yn amlwg wedi ei yrru gan y plant.

Mae croeso i’r ceisiadau fod yn Gymraeg neu yn Saesneg.