Dolenni defnyddiol

Mae cydweithio mewn partneriaeth yn rhan hanfodol o fod yn entrepreneur. Mae’r dolenni geir ar y dudalen hon yn mynd â chi i wefannau a all helpu i ddatblygu sgiliau entrepreneuriaeth. Gellir gwneud hyn drwy ddysgu oddi wrth eraill, darllen yn ddyfnach am entrepreneuriaeth, neu hyd yn oed gael ysbrydoliaeth drwy gêm fenter!

Syniadau Mawr CymruHafan yr ymgyrch i annog pobl ifanc i fod yn fwy entrepreneuraidd a helpu’r rhai sydd â diddordeb mewn cychwyn busnes i symud eu syniadau ymlaen.

Syniadau Mawr Cymru – cynradd
    Cysylltiadau â’r Criw Mentrus, y Fiver Challenge a Cracking Ideas. 
    Gallwch chi byth fod yn rhy ifanc i fod yn entrepreneur!

Syniadau Mawr Cymru – uwchradd
    Cysylltiadau â’r Tenner Challenge a sut i archebu gweithdy ar gyfer eich disgyblion.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (5-14) – Gwybodaeth a chyhoeddiadau diweddaraf, newyddion a gwybodaeth bwysig o’n platfformau digidol yng Nghymru.

Ymgynghorwyr addysg arbenigol yw Impact School Improvement Ltd sy’n credu mewn cael effaith ar ganlyniadau disgyblion. Darparwn gefnogaeth i uwch arweinwyr, athrawon a staff cymorth godi safonau mewn Llythrennedd a Rhifedd a mynd i’r afael â gofynion cwricwlwm newydd Cymru fel y’u hamlinellwyd yn Adolygiad Donaldson. Credwn mewn dysgu trylwyr a defnyddiwn nodiadau braslun i gefnogi disgyblion i feistroli sgiliau ar draws y cwricwlwm.

Mae Impact yn helpu ysgolion i nodi meysydd y cwricwlwm newydd y mae angen iddynt eu datblygu ymhellach, fel creu dysgwyr sy’n ‘Gyfranwyr mentrus, creadigol’. Cystadleuaeth y Criw Mentrus yw’r cyfle perffaith i ysgolion arddangos y gwaith maent wedi bod yn ei wneud i fynd i’r afael â’r cwricwlwm newydd a pharatoi dysgwyr am alwadau bywyd fel oedolion yn yr 21ain Ganrif.

Ni yw Cadwch Gymru’n Daclus – yr elusen sy’n gweithio ledled Cymru i amddiffyn ein hamgylchedd am y presennol a’r dyfodol.

Gwyddom fod amgylchedd o ansawdd da yn bwysig i bobl a bod ei fuddion yn gallu cael effaith fawr ar ein cymunedau, iechyd a lles a’r economi.

Gweithredwn i wneud gwahaniaeth positif ac mae ein gwaith yn amrywio ymhell ac yn eang! Darparwn waith ymarferol, addysg amgylcheddol, hyfforddiant, gwasanaethau busnes ac atebion amgylcheddol ledled Cymru.

Helpwn i bennu’r safonau’n uchel ar gyfer parciau, traethau, marinas a thwristiaeth yng Nghymru trwy ein hamrediad o wobrau ag achrediad rhyngwladol yn ogystal â bod yn arbenigwyr polisi ac ymchwil yn ein maes.

Gwnawn hyn i gyd am un rheswm – ein gweledigaeth yw Cymru brydferth mae pawb yn gofalu amdani ac y caiff pawb ei mwynhau.

Mae may na 90% o ysgolion yn cymryd rhan yn ein rhaglen Eco-Ysgolion Rhyngwladol yng Nghymru. Eleni rydym wrth ein bodd i annog ysgolion i ymgeisio yng nghystadleuaeth Y Criw Mentrus, gan ofyn iddyn nhw amlygu’r gwaith mentrus ardderchog maen nhw’n ei wneud. Byddwn yn rhannu gweithgareddau ysbrydoledig Eco Enterprise gyda’n rhwydwaith eang ac edrych ymlaen at y greadigaeth a’r ysbrydoliaeth mae ein disgyblion bob amser yn eu cynhyrchu.

Ewch i’n gwefan i weld amrywiaeth ein gwaith

www.keepwalestidy.cymru/cy

https://www.keepwalestidy.cymru/Pages/Site/cy/Category/eco-sgolion

Mae Ynni Da wedi cefnogi ysgolion gyda gweithdai ynni, cyfleoedd rhifedd a data, a chymorth addysgol ysbrydoledig ers 2011.

Wedi eu seilio yng Ngorllewin Cymru, mae Ynni Da yn teithio ar hyd a lled Cymru ac yn cynnig y profiadau mwyaf ysbrydoledig a chyffrous i ysgolion sy’n dod ag ynni’n fyw.

Cynigiwn ein gwasanaethau drwy gyfryngau’r Gymraeg a Saesneg a, chan ddefnyddio’n profiad helaeth mewn, darparwn y gwasanaethau hyn mewn ffordd sy’n ategu’r gweithgareddau presennol o fewn yr ysgolion unigol.

Aled Vaughan Owen yw perchennog Ynni Da ac yn athro cymwysedig, yn beiriannydd, yn drydanwr ac yn entrepreneur drwyddi draw. Rhyngddyn nhw, mae ganddo fe a’i staff ryw 25 mlynedd o brofiad mewn addysg a chynaladwyedd, sy’n galluogi Ynni Da i gynnig y gefnogaeth orau bosibl i ysgolion, colegau a phrifysgolion.

Cwmni Cymreig yw Crime Solvers Cyf sy’n cyflwyno gweithdai am wyddoniaeth fforensig ac Ymchwilio i Safleoedd Trosedd (CSI) i ysgolion ledled de Cymru. Mae pob gweithdy yn galluogi plant i weithio’n gydweithredol mewn timau i ymchwilio i efelychiadau o safleoedd trosedd gan ddefnyddio technegau ac offer gwirioneddol sy’n cael eu defnyddio gan ymchwilwyr go iawn. Mae’r broses yn ceisio datblygu sgiliau ym meysydd rhifedd, llythrennedd, datblygu syniadau a datrys problemau drwy gyfrwng achlysur difyr ac ysgogol sy’n procio’r meddwl.

Dyfodol Llwyddiannus – Mae gan gwricwlwm newydd ysgolion cynradd gymaint o botensial am greadigedd a menter. 
Mae llawer o ysgolion yn darganfod bod menter yn ffordd berffaith o gydymffurfio ag argymhellion Donaldson.

Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang – 
Digwyddiad blynyddol i ddangos nad oes unrhyw ffiniau – ffordd wych o ddatblygu’r dimensiwn rhyngwladol yn yr ystafell ddosbarth gynradd. Llawer o syniadau o ysgolion cynradd ledled y byd.

Cwriclwm Cornerstones Cymru
  Llu o gyfleoedd ardderchog am brosiectau menter cynradd yn Cornerstones o Drwythau a Diodydd i Bynciau Dysgu Dychmygus – Meithrin i Flwyddyn 6.  Beth am ddefnyddio menter i bontio’r bwlch CA2-3?

School Enterprise Challenge – Cystadleuaeth wych arall, ar gyfer myfyrwyr hŷn y tro hwn, mae’r ‘Commonwealth School Enterprise Challenge’ yn gystadleuaeth fusnes ryngwladol unigryw ar gyfer myfyrwyr ysgol, gyda’r nod o ganfod a gwobrwyo darpar entrepreneuriaid cymdeithasol. Byddai’n lle da i gael syniadau ysgogol.

Young Enterprise  Llawer o astudiaethau achos o bob oedran a gallu.

BizKids 
Gwefan o’r Unol Daleithiau sy’n cefnogi athrawon i addysgu Addysg Busnes, Llythrennedd Ariannol ac Entrepreneuriaeth yn yr ystafell ddosbarth i ddisgyblion oedran cynradd ac uwchradd. Mae fideos gan gynnwys sianel YouTube o episodau sy’n cynnwys plant o wahanol oedrannau fel entrepreneuriaid yn ogystal â chymysgedd o fideos addysgiadol am arian mewn bywyd bob dydd ynghyd â chynlluniau gwersi a dalenni ysgogi gweithgarwch cysylltiedig.

My Kinda Crowd –  Adnodd ar-lein sy’n cynnig modd i gysylltu pobl ifanc â busnesau. Mae wedi ei ddylunio ar gyfer ysgolion sy’n ceisio gweithio ar brosiectau datrys problemau ar sail byd gwaith er mwyn cysylltu â busnesau a fyddai’n cefnogi hyn. Hyd yn oed os na ddefnyddiwch yr offer cysylltu, gallai’r syniadau sy’n cael eu cyflwyno gynnig yr ysbrydoliaeth am brosiect byd gwaith o fewn yr ysgol.

Micro-Tyco – Cystadleuaeth i sbarduno ysbryd menter ar draws holl ystod y sbectrwm, o’n corfforaethau blaengar i’n prifysgolion, ysgolion uwchradd a chynradd a hyd yn oed meithrinfeydd.

Menter Gynradd yn yr Alban
 Mae’n ddiddorol gweld sut mae gweddill y Deyrnas Unedig yn ymdrin â menter – rhai enghreifftiau gwych o ysgolion yr Alban, nid yn unig eu prosiectau ond eu rhaglen dysgu entrepreneuraidd 7 mlynedd.

Erthygl: TGCh ar gyfer Addysgu a Dysgu 
Syniadau a dolenni defnyddiol am Addysgu Entrepreneuriaeth yn yr Ystafell Ddosbarth