CEFNOGI’R CWRICWLWM NEWYDD YNG NGHYMRU – Y CRIW MENTRUS A’R FFRAMWAITH LLYTHRENNEDD A RHIFEDD

Wrth i newidiadau ddigwydd yng Nghymru, mae wgeithgarwch menter yn helpu ysgolion i fodloni gofynion cenedlaethol.

Argymhellodd adolygiad Donaldson y dylem ni fel addysgwyr ddarparu cwricwlwm eang a chytbwys gan alluogi creadigedd i ffynnu ac i ysgolion gynhyrchu cyfranwyr uchelgeisiol a mentrus.

Mae’r Criw Mentrus yn cynnig hyn oll a mwy.

DEUNYDDIAU CYMORTH 1 – 12B

Mae’r deunyddiau ategol sy’n gysylltiedig â Chyfnod Allweddol 2 wedi eu dylunio i’ch cefnogi chi ar hyd eich taith fenter.  Mae’r gweithgareddau sy’n cael eu hawgrymu yn annog plant i ddatblygu eu dealltwriaeth o fenter a darparu cyfleoedd ‘go iawn’ i ddatblygu a chymhwyso amrediad o sgiliau.  Mae’r cynllun sy’n cael ei awgrymu yn cymryd y gweithgaredd o’i gychwyn i’w gwblhau.  Mae pob croeso i chi eu haddasu a’u defnyddio fel y dymunwch.

LLWYBRAU SGILIAU LLYTHRENNEDD A RHIFEDD

Mae pob un o’r gweithgareddau (1 – 12b) wedi eu mapio yn erbyn y Fframwaith i ddangos ble mae cyfleoedd penodol i ddatblygu’r sgiliau gofynnol yn CA2 – o resymu rhifiadol a thrin data i ysgrifennu am ystyr, darllen, trafod a sgiliau cyflwyno.

Bydd lefel yr her yn dibynnu ar eich disgyblion eich hun ac mae modd eu haddasu yn unol â hynny.

Cliciwch ar y ddelwedd isod i weld y tabl

Y Criw Mentrus Llwybrau Sgiliau Llythrenendd

Llwybrau Sgiliau Llythrennedd y Criw Mentrus

Cliciwch ar yr hyperddolenni isod i agor y ffeiliau  

 

Teitl

Disgrifiad

Gweithgaredd 1 Beth ddylen ni ei wneud? Meddwl am gynnyrch
Gweithgaredd 2a Pwy fyddwn ni’n siarad â nhw? Paratoi am ymwelydd
Gweithgaredd 2b I ble awn ni? Paratoi am ymweliad
Gweithgaredd 3 Beth ddysgon ni? Dysgu oddi wrth ymweliad / ymwelydd
Gweithgaredd 4 Allwn ni gynllunio? Ysgrifennu cynllun busnes
Gweithgaredd 5a Pwy sydd orau wrth…? Penderfynu rolau
Gweithgaredd 5b Didoli cardiau geiriau allweddol Tasg lythrennedd i gyflwyno geirfa allweddol menter
Gweithgaredd 6 Beth fyddwn ni’n galw arnon ni’n hunain ? Creu enw cwmni
Gweithgaredd 7 Beth mae pobl ei eisiau ? Cynnal ymchwil i’r farchnad
Gweithgaredd 8a Sut allwn ni hysbysebu ? Creu hysbyseb
Gweithgaredd 8b Rhestr wirio creu hysbyseb Rhestr wirio disgyblion
Gweithgaredd 9 Sut ydyn ni’n ei wneud ? Dewis y ffordd orau o gynhyrchu cynnyrch
Gweithgaredd 10a Allwn ni ei werthu ? Deall cyllid y fenter
Gweithgaredd 10b Tasg cydweddu geiriau allweddol Tasg lythrennedd i gyflwyno geirfa cyllid
Gweithgaredd 11 Gallwn ni ei wneud e Gwerthu’r cynnyrch / cynnal y gwasanaeth
Gweithgaredd 12a Sut wnaethon ni ? Gwerthuso’r fenter
Gweithgaredd 12b Rhestr Wirio Gwerthuso Rhestr wirio disgyblion

Mae’r tabl yn rhoi ciplun o ble a sut mae modd adeiladu dilyniant i mewn i gystadleuaeth y Criw Mentrus. Mae gweithgarwch busnes yn cynnig y cyfle perffaith i ddisgyblion fyfyrio ar eu cyflawniad eu hunain (“Rwy’n gallu” ac “rwy wedi”).

Cliciwch ar y ddelwedd isod i weld y tablau

Cysylltiad y Criw Mentrus â’r Cwricwlwm yng Nghymru

Cysylltiadau’r Criw Mentrus â’r Cwricwlwm yng Nghymru

Hefyd mae cyfleoedd gwirioneddol o fewn cwricwlwm Cornerstones i ymgorffori syniadau cyffrous am weithgarwch menter.

SGILIAU EHANGACH

Mae natur menter yn cynnig cyfleoedd bywyd go iawn i ddatblygu sgiliau ehangach
– meddwl yn feirniadol
– datrys problemau
– cynllunio a threfnu
– creadigedd ac arloesi
– effeithiolrwydd personol
byddem ni’n croesawu unrhyw adborth sydd gennych chi am y cynnwys a’i berthnasedd. Hoffem ni dderbyn eich awgrymiadau am ddtablygiad adndodau yn y dyfodol.

Os oes unrhyw fenter yn digwydd yn eich ysgol chi, hoffem ni gynnwys eich achos ar ein tudalen arfer da.

Anfonwch e-bost atom ni yn YCriwMentrus@cazbah.biz