• Beth ydy Syniadau Mawr Cymru?

  Ymgyrch ydy Syniadau mawr Cymru i annog pobl ifanc, entrepreneuriaid a phartneriaid megis Ysgolion, Colegau, Prifysgolion, grwpiau ieuenctid a chymunedol i ymglymu er mwyn codi ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a dyheadau o entrepreneuriaeth , datblygu plant ifanc hyderus yn meddu ar sgiliau ac agweddau entrepreneuraidd, meithrin brwdfrydedd pobl ifanc at gychwyn busnes, adeiladu eu gwybodaeth a’u helpu i wireddu eu huchelgais.

  Gall y gwasanaethau wella’r ystod eang o weithgareddau entrepreneuriaeth sy’n cael eu cynnal gyda sefydliadau partner, o fewn meysydd y cwricwlwm a helpu pobl ifanc i gael mynediad i gymorth parhaus i gychwyn busnes. Ewch at Syniadau Mawr Cymru am fwy o wybodaeth.

 • Beth ydy Modelau Rôl?

  Entrepreneuriaid lleol ydyn nhw sydd wedi sefydlu ac wedi rhedeg eu busnesau eu hunain yng Nghymru. Rhwydwaith Modelau Rôl hen-sefydledig sy’n gallu cyfleu orau y cyffro o redeg busnes; helpu i ddeall y penderfyniadau maen nhw’n eu gwneud a’r risgiau maen nhw’n eu cymryd.

  Mae ein straeon Model Rôl yn cael eu cynnwys yn ymgyrch Syniadau Mawr Cymru ac maen nhw’n hanfodol er mwyn i ni gyflenwi ein holl wasanaethau. I ffeindio eich Modelau Rôl leol cysylltwch â chydlynydd eich rhanbarth

 • Pwy sy’n rheoli’r gystadleuaeth?

  Mae’r gystadleuaeth yn rhan o Wasanaethau Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru i gynorthwyo pobl ifanc yng Nghymru rhwng 5 a 25 oed i godi eu hymwybyddiaeth o entrepreneuriaeth, dod o hyd i’w hysbrydoliaeth, ystyried syniadau ac, yn y pen draw, lansio eu busnesau eu hun. Penodwyd Partneriaeth Prospects, yn cynnwys Prospects and Cazbah Cyf. gan Lywodraeth Cymru i ddarparu Gwasanaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid ar gyfer Ysgolion sy’n cynnwys cystadleuaeth genedlaethol Y Criw Mentrus i feithrin ysbryd entrepreneuriaeth ymhlith plant ysgolion cynradd yng Nghymru.

 • Pwy ydy’r Criw Mentrus?

  Seilir Y Criw Mentrus ar fodel ACPT o entrepreneuriaeth, pedair nodwedd allweddol ymddygiad entrepreneuraidd:

  Agwedd
  Creadigedd
  Perthynas
  Trefniadaeth

 • Fydd rhaid i ni dalu tâl ymgeisio i gymryd rhan?

  Na fydd, does dim tâl am gystadlu.

 • Beth ydy ystod oed y plant all gymryd rhan?

  I gynnwys cynifer o blant â phosibl mewn gweithgareddau entrepreneuraidd, bydd y gystadleuaeth ar agor i ddisgyblion mewn dau fand oed; Dosbarth Derbyn, a Blynyddoedd 1 i 2 h.y. plant 4 i 7 oed (Cyfnod Sylfaen) Blynyddoedd 3 – 6 h.y. plant 8 i 11 oed (Cyfnod Allweddol 2).

  Mae hwn hefyd yn atal disgyblion derbyn a blwyddyn 1 a 2 rhag cael eu barnu yn erbyn disgyblion hŷn ym mlwyddyn 3-6.

 • Sawl tîm all gystadlu o bob ysgol?

  Gall pob ysgol anfon un tîm o Gyfnod Sylfaen ac un tîm o Gyfnod Allweddol 2 i rownd ranbarthol y gystadleuaeth.

 • Oes rhaid i ni anfon tîm am bob ystod oedran?

  Nac oes – chi sydd i benderfynu hynny.

 • Oes uchafswm o ddisgyblion all gymryd rhan?

  Ar lefel ysgol, gallwch gynnwys cynifer o ddisgyblion a fynnwch. Fodd bynnag, bydd rhaid i ysgolion a ddewisir i gystadlu ar lefel ranbarthol a chenedlaethol gyfyngu’r nifer o aelodau mewn tîm i uchafswm o 4 ynghyd â dau warchodwr.

  Am wybodaeth fanwl ewch i amserlen y gystadleuaeth

 • Oes rhaid i ni addysgu gweithgareddau’r gystadleuaeth?

  Mae strwythur y gystadleuaeth yn rhoi hyblygrwydd i chi wrth redeg eich gweithgaredd ysgol. Mae modd cynnal elfen fewnol y gystadleuaeth gyda dosbarthiadau unigol, ar draws grŵp blwyddyn, gyda grwpiau bach o ddisgyblion, fel diwrnod tu allan i’r amserlen arferol, naill ai wedi ymgorffori mewn gwersi neu gyfuniad o’r dulliau hyn – chi sydd i benderfynu.

 • Oes thema i’r gystadleuaeth?

  Does gan y gystadleuaeth ddim thema benodol. Rydyn ni’n credu y byddai hynny’n cyfyngu ar y cyfleoedd i ddysgu. Mae  gennych yr hyblygrwydd i gynllunio, gweithredu ac arddangos eich gweithgaredd entrepreneuraidd cyffrous eich hun.

  Ond mae’r gystadleuaeth yn gofyn i ddisgyblion fabwysiadu dull ymchwilgar, datrys problemau, o fynd ati i ddysgu’n entrepreneuraidd, ar ôl cael profiad ymarferol uniongyrchol o fenter ‘go iawn’ sydd angen masnachu ymarferol e.e. dylunio, cynhyrchu a gwerthu cynnyrch neu wasanaeth.

 • Pwy all ein helpu?

  Mae llawer o ysgolion eisoes yn ymglymu’n llwyddiannus â’u cymuned fusnes leol wrth ymgymryd â’u gweithgareddau menter. Efallai bydd ystod o eang o bartneriaid yn cynorthwyo’ch gweithgareddau ar gyfer y gystadleuaeth gan gynnwys y canlynol:

  Busnesau lleol; mae cynnwys busnesau yn hanfodol i wneud byd gwaith yn fyw a helpu plant i sylweddoli bod eu gweithgareddau menter yn yr ysgol yn berthnasol i’r gweithle.
  Modelau rôl Syniadau Mawr Cymru
  Cyn-ddisgyblion yr ysgol
  Sefydliadau yn y gymuned
  Llywodraethwyr
  Rhieni/gofalwyr
  Colegau AB

 • Pryd bydd rhaid i ni gynnal ein gweithgaredd menter?

  Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymgais eich ysgol ydy 11 Mai 2018. Gallwch roi unrhyw brosiect yr ydych wedi’i weithredu o 1 Ionawr 2017 i mewn i’r gystadleuaeth a does dim cyfyngu ar yr adeg i gynnal eich gweithgaredd menter o fewn y cyfnod hwn na pha mor hir mae’n para.

  Bydd y raddfa amser yn caniatáu i chi ymgorffori’r gystadleuaeth yn eich cynllunio cwricwlwm hirdymor a rhoi amser i chi ymgysylltu â’ch cymuned fusnes leol a chysylltu â digwyddiadau eraill. Er enghraifft, bob mis Tachwedd, cynhelir Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang, ymgyrch fwyaf y byd i hybu entrepreneuriaeth ar hyd a lled Cymru.

  Hefyd, os oes mwy nag un dosbarth/grŵp/tîm yn eich ysgol sydd am gymryd rhan yn y gystadleuaeth, bydd hyn yn rhoi amser i gynnal cystadleuaeth fewnol yn yr ysgol i benderfynu pa dîm (dimoedd) fydd yn cynrychioli’r ysgol yn y rowndiau rhanbarthol.

 • Beth ydy strwythur y gystadleuaeth?

  Ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen dau gam sydd i’r gystadleuaeth, sef; cystadleuaeth fewnol yn yr ysgol (os dyna ddewis yr ysgol) ac yna’r Rownd Derfynol Ranbarthol.

  Bydd tri cham i gystadleuaeth disgyblion Cyfnod Allweddol 2, cystadleuaeth fewnol yn yr ysgol (os dyna ddewis yr ysgol), yna’r rownd Derfynol Ranbarthol ac i orffen, y rownd Derfynol Genedlaethol yng Nghaerdydd.

 • Beth fydd rhaid i ni gyflwyno fel ymgais yr ysgol?

  I wneud ymgeisio mor hawdd â phosib i bob ysgol rydym wedi datblygu ffurflen gais fer i chi ei chwblhau ar-lein.

  Mae’r ffurflen yn ymrannu’n adrannau er mwyn eich galluogi i ddangos sut wnaeth ddechrau eich busnes ddatblygu’r sgiliau ACPT yn eich disgyblion. Sut wnaethon nhw dangos agwedd gadarnhaol tuag yr her, pa bethau creadigol a wnaethant, pa berthnasau oedd yn bwysig a sut wnaeth y plant drefnu eu busnes.

  Gallwch hefyd gynnwys hyd at 4 ffotograff / llun i hyrwyddo eich cais, gall hyn gynnwys posteri neu daflenni a gynhyrchwyd gan y plant.

  Gallwch gyfeirio at lawlyfr y gystadleuaeth a’r meini prawf beirniadu i weld beth fydd y beirniaid yn chwilio amdano yn eich cais.

 • Pryd a ble cynhelir y Rowndiau Terfynol Rhanbarthol?

  Cynhelir y Rowndiau Terfynol Rhanbarthol rhwng 11 ac 22 Mehefin 2018. Dydi’r lleoliadau ddim wedi’u cadarnhau eto ond ceisiwn sicrhau na fydd rhaid i chi deithio mwy nag awr o’ch ysgol.

 • Pryd fyddwn ni’n gwybod a ydym ni wedi cymhwyso am y Rownd Derfynol ranbarthol?

  Byddwn ni’n rhoi gwybod i chi erbyn 25Mai 2018.

 • Pryd fyddwn ni’n gwybod a ydym ni wedi cymhwyso am y Rownd Derfynol genedlaethol?

  Cyhoeddir y sawl sydd wedi cyrraedd y Rownd Derfynol genedlaethol ar ddiwrnod pob Rownd Derfynol Ranbarthol.

 • Pryd a Ble cynhelir y Ffeinal Cenedlaethol?

  Cynhelir y Rownd Derfynol Genedlaethol yng Ngorffennaf 2018 yng Nghaerdydd. Gwahoddir pob un o’r ysgolion llwyddiannus y Rowndiau Terfynol Rhanbarthol sydd o’r Cyfnod Allweddol 2. Bydd lwfans o hyd at £100 tuag at lety dros nos yn cael ei ddarparu ar gyfer pob tîm a chyfraniad o hyd at £100 i deithio i Gaerdydd ac yn ôl o’u hysgol os ydy’r siwrnai dros 50 milltir neu dros 1 awr bob ffordd i Gaerdydd (caiff y pellter ei ddyfarnu o gyfeiriad yr ysgol i Gaerdydd)..

 • Pwy fydd yn barnu ymgais ein hysgol?

  Am elfen y gystadleuaeth sy’n digwydd o fewn yr ysgol, mater i’r ysgol fydd penderfynu hynny. Ar gyfer y digwyddiadau rhanbarthol a chenedlaethol, paneli o Fodelau Rôl Syniadau Mawr Cymru ac addysgwyr fydd y beirniaid.

  Bydd rhagor o wybodaeth am y broses farnu ar gael cyn bo hir iawn.

 • Sut caiff disgyblion eu gwobrwyo am gymryd rhan yn y gystadleuaeth?

  Caiff amrediad o gymhellion eu cynnig, er enghraifft:
  Ar lefel ysgolion; tystysgrifau i’r holl ddisgyblion sy’n cymryd rhan
  Ar lefel ranbarthol; plac mur am yr ysgolion buddugol, ynghyd â gwobrau am y disgyblion sy’n cymryd rhan
  Ar lefel genedlaethol; seremoni wobrwyo a thlws; ynghyd â thystysgrifau i’r holl ddisgyblion sy’n cymryd rhan
  Bydd y Rowndiau Terfynol Rhanbarthol hefyd yn cynnal gweithdai rhyngweithiol gan Fodelau Rôl Syniadau Mawr Cymru, er mwyn i ddisgyblion gael dysgu tipyn yn fwy am fusnes ar yr un pryd â chael hwyl. Cymerwch gip ar Flickr y gystadleuaeth am sampl
  https://www.flickr.com/photos/enterprisetroopers/sets/

 • Fydd costau teithio’n cael eu talu?

  Yn anffodus nid yw’n bosib darparu costau teithio i ysgolion sy’n mynychu’r Rowndiau Terfynol Rhanbarthol. Caiff costau teithio hyd at £100 eu darparu i dimau sy’n mynychu’r Rownd Derfynol Genedlaethol yng Nghaerdydd os bydd eu taith dros 50 milltir neu’n fwy nag awr bob ffordd i Fae Caerdydd Bay (caiff y pellter ei ddyfarnu o gyfeiriad yr ysgol i Ganolfan yr Urdd ym Mae Caerdydd).

  Rydym ni’n gwerthfawrogi y bydd gennych chi gwestiynau o bosib sydd heb eu cynnwys yn y rhestr yma. Anfonwch unrhyw gwestiynau ychwanegol at: helo@ycriwmentrus.com. Byddwn ni’n ymateb i chi’n bersonol, ac os yw’n briodol byddwn ni’n ychwanegu’r cwestiwn a’r ateb at y dudalen hon er budd pawb.